Projektas "Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį"

Atnaujinta: 2021 liepos 26

Projekto  NR. 08.6.-ESFA-T-927-01-0074 PAGAL PRIEMONĘ ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje 2019-2020 m. vykdomas projektas, Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį“, finansuojamas  Europos socialinio fondo lėšomis, kurio tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo socialinius įgūdžius, siekiant pagerinti jų integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Uždaviniai:
1. Formuoti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius taip sumažinant jų socialinę atskirtį.
2. Padėti įgyti, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, visuomenėje priimtinus socialinius įgūdžius.
3. Įtraukti socialinę atskirtį patiriantį jaunimą į Skuodo miesto bendruomenių sociokultūrinę veiklą.
Projekto tikslas ir uždaviniai tiesiogiai siejasi su priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslu – įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje. Projektu siekiama organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 10 socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims, didinant Skuodo miesto bendruomenių socialinę integraciją. Projekto metu įgytos žinios suteiks galimybę asmenims iš socialinės atskirties šeimų ugdyti savo bendruosius gebėjimus, skatinant dalyvauti socialinių įgūdžių įgijimo veiklose, sudaromos galimybės integruotis į miesto bendruomenių veiklą, pagerinant jų įsiliejimą į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys dėl socialinių įgūdžių stokos ir mažų pajamų šeimoje Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos moksleiviai. Projekto metu vykdomos veiklos: mokoma tvarkyti, prižiūrėti namų erdvę, nesudėtingų medienos dirbinių gamyba, dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose. Per organizuojamas veiklas mokysime jaunimą kasdienių namų ruošos darbų: ugdysime gebėjimą planuoti, pirkti produktus, gaminti ir patiekti maistą bei formuosime asmens higienos įgūdžius. Tikslinė grupė bus supažindinama su aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo formomis Skuodo mieste.

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla 2019 -2020 m. įgyvendino projektą Nr. 08.6.-ESFA-T-927-01-0074 pagal priemonę  „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" projektas „Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį" finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis. Šiuo projektu pagerinome socialinę atskirtį patiriančio jaunimo integraciją į visuomenę bei darbo rinką. 10 projekto dalyvių padėjome įsilieti į Skuodo miesto bendruomenių sociokultūrinę veiklą. Vykdydama projekto veiklas mokykla atrado bendradarbiavimo kelius su įvairiomis organizacijomis, verslo atstovais. Bendradarbiaudami su Skuodo sporto klubu „Senamiests", Skuodo atviro jaunimo centru ir vykdydami bendras veikas, projekto dalyvius supažindinome su aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo formomis Skuodo mieste. Dalyvaudami vietinių organizacijų veikloje, dalyviai analizavo ir atsirinko tinkamas veiklas.

Projekto metu vykdytos veiklos formavo jaunimo socialinius įgūdžius, gebėjimą kurti ir įgyvendinti savo idėjas, pasitikėjimą savimi, gebėjimą būti nepriklausomam, suvokti savo vertę visuomenėje. Vykdydami projekto veiklas supratome, kaip svarbu puoselėti bendruomeniškumą, skatinti jaunus žmones plėsti savo akiratį.

Darbo pasiūlymai

LOGO