Projektas "Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį"

Atnaujinta: 2020 kovo 10

Projekto  NR. 08.6.-ESFA-T-927-01-0074 PAGAL PRIEMONĘ ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje 2019-2020 m. vykdomas projektas, Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį“, finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų, kurio tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo socialinius įgūdžius, siekiant pagerinti jų integraciją į visuomenę ir darbo rinką.
Uždaviniai:
1. Formuoti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius taip sumažinant jų socialinę atskirtį.
2. Padėti įgyti, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, visuomenėje priimtinus socialinius įgūdžius.
3. Įtraukti socialinę atskirtį patiriantį jaunimą į Skuodo miesto bendruomenių sociokultūrinę veiklą.
Projekto tikslas ir uždaviniai tiesiogiai siejasi su priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslu – įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje. Projektu siekiama organizuoti ir vykdyti užsiėmimus 10 socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims, didinant Skuodo miesto bendruomenių socialinę integraciją. Projekto metu įgytos žinios suteiks galimybę asmenims iš socialinės atskirties šeimų ugdyti savo bendruosius gebėjimus, skatinant dalyvauti socialinių įgūdžių įgijimo veiklose, sudaromos galimybės integruotis į miesto bendruomenių veiklą, pagerinant jų įsiliejimą į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys dėl socialinių įgūdžių stokos ir mažų pajamų šeimoje Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos moksleiviai. Projekto metu vykdomos veiklos: mokoma tvarkyti, prižiūrėti namų erdvę, nesudėtingų medienos dirbinių gamyba, dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose. Per organizuojamas veiklas mokysime jaunimą kasdienių namų ruošos darbų: ugdysime gebėjimą planuoti, pirkti produktus, gaminti ir patiekti maistą bei formuosime asmens higienos įgūdžius. Tikslinė grupė bus supažindinama su aktyvaus laisvalaikio ir užimtumo formomis Skuodo mieste.