Tvarkos, taisyklės

Atnaujinta: 2024 vasario 26

Taisyklės dėl Covid-19 viruso valdymo

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas.

Mokinių testavimo tvarka

Mokyklos mokinių, esančių izoliacijoje dėl COVID- 19 ligos, ugdymo nuotoliniu būdu aprašas.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Mokinių įsiskolinimų likvidavimo tvarka

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas

Mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas

Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas

Komunikacinis planas renkantis modulius.

Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo ir pritraukimo programa.

Vidurinio ugdymo programos dalykų, kursų programų skirtumų likvidavimo tvarka

Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų, asmens duomenų tvarkymo/naudojimo tvarka.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokyklos mokinių, turinčių mažamečių vaikų, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių lankomumo tvarkos aprašas

Mokylos dokumentų valdymo tvarkos aprašas

Mokinių mobilumo organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, aprašas

Vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas

Higienos patikros tvarkos aprašas

Įtarus apsvaigimą nuo psichotropinių medžiagų tvarkos aprašas

Patyrus traumą tvarkos aprašas

Pirmos pagalbos tvarkos aprašas

Vaistų vartojimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės

Mokyklos tarybos darbo reglamentas

Mokytojų tarybos darbo reglamentas

Mokinių tarybos nuostatai

Mokyklos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės 

Socialinės - pilietinės veiklos aprašas.

Grupės vadovo veiklos aprašas

Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.

Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai.

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo pasiūlymai

LOGO