Sekretorius

Po 10 klasių

Sekretorius yra atsakingas už įvairų administracinį bei kanceliarinį darbą, kuris būtinas sėkmingai ir planingai įmonės, įstaigos, organizacijos veiklai. Pagal raštvedybos taisykles tvarko raštvedybą: siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, peržiūri, registruoja ir paskirsto paštą, raštus ir kitus dokumentus. Greitai ir tikslai užrašo diktuojamą medžiagą - elektroninėmis rašomosiomis mašinėlėmis, kompiuteriu. Taip pat padeda vadovui organizuoti institucijos posėdžius, pasitarimus, juos protokoluoja, organizuoja lankytojų, interesantų ar svečių priėmimus bei kt. Sekretoriui nuolat tenka bendrauti su įstaigos, įmonės vadovu, padalinių vadovais, darbuotojais, klientais bei interesantais, dirbti kompiuteriu ir kita biuro technika (telefonu, faksu, kopijavimo aparatu). Jis privalo suprasti specialių profesijos sričių techninę kalbą: verslo, teisinę, medicininę ir mokėti bendrauti nors viena užsienio kalba. Intensyvus bendravimas su klientais, vadovu bei darbas su dokumentacija kelia specifinius reikalavimus sekretoriaus profesijai.

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją, turi:

-gebėti saugiai dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis, spausdinti dokumentus taikant greitojo spausdinimo technologiją, rengti ir įforminti dokumentus, tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją, rengti dokumentus ir bylas saugojimui, taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą, dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio kalba, organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą, padėti vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę, tvarkyti personalo dokumentus.