Teisinė informacija

Atnaujinta: 2017 vasario 17

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo strategija

Bedrosios ugdymo programos ir planai

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas

Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašas

Išsilavinimo dokumentų išdavimo aprašas

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Mokykla vadovaujasi šiais dokumentais:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 "Dėl 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-606 (Dėl 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu V-1710 (Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V - 773 (Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai).

 

Mokyklos veiklos dokumentai:

 

 

Vidaus darbo taisyklės

Bendrabučio nuostatai

Stipendijų nuostatai

Mokinių priėmimo tvarka

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokinių tarybos nuostatai